49 s
NicoWin_Go
v33
backman_Go
v0
185 Rounds
2 m
Nibbits
v22
ygo
v12
250 Rounds
7 m
GoGoGadget
v11
NeedMoreMoves
v41
109 Rounds
9 m
Irene
v50
resty_Go
v15
249 Rounds
22 m
OnePunchGo
v63
Come
v55
250 Rounds
27 m
Nytrox_Go
v12
akula
v17
1 Rounds
30 m
OnePunchGo
v63
aisu518_Go
v9
250 Rounds
37 m
Pinky
v79
aisu518_Go
v9
201 Rounds
43 m
YoloSwag
v40
Elliot
v60
250 Rounds
57 m
Come
v55
BetaGO
v53
133 Rounds
59 m
Haider_Go
v0
GoGewBagBot
v72
37 Rounds
1 h
amituttam_Go
v0
goHome
v35
212 Rounds
1 h
GoGewBagBot
v72
perrodma_Go
v0
36 Rounds
1 h
goHome
v35
StrawberryKat_Go
v0
222 Rounds
1 h
SirTrolem_Go
v3
resty_Go
v15
196 Rounds
1 h
Nytrox_Go
v12
AsuranFRAN_Go
v0
1 Rounds
1 h
RandomAI
v0
goHome
v35
201 Rounds
1 h
BetaGO
v53
Hohol
v21
158 Rounds
2 h
Bonjowi_Go
v0
mCamp_Go
v0
241 Rounds
2 h
BugyoGo
v56
JzarGo
v84
250 Rounds
2 h
HenricF_Go
v11
Pinky
v79
66 Rounds
2 h
Elliot
v60
Deception
v20
250 Rounds
2 h
GoJohnnyGo
v18
Elliot
v60
192 Rounds
2 h
GoGoGadget
v11
iappscrazy_Go
v42
33 Rounds
2 h
RandomAI
v0
HKinsley_Go
v0
250 Rounds
2 h
Pinky
v79
Irene
v50
195 Rounds
2 h
NeedMoreMoves
v41
akula
v17
1 Rounds
2 h
Wim
v15
mindbot
v0
218 Rounds
2 h
melBot
v16
goBok
v28
155 Rounds
2 h
Godzilla
v29
LysistrateGo
v128
218 Rounds
3 h
ThirdEye
v9
backman_Go
v0
250 Rounds
3 h
AriesTech_Go
v33
Bonjowi_Go
v0
217 Rounds
3 h
echerman_Go
v0
tannq_Go
v8
1 Rounds
3 h
Nytrox_Go
v12
marianaS_Go
v0
1 Rounds
3 h
SirTrolem_Go
v3
Hohol
v21
155 Rounds
3 h
WeiQi
v11
Irene
v50
250 Rounds
3 h
Zwiebeljunge_Go
v1
GoGewBagBot
v72
40 Rounds
3 h
3eyedRaven
v42
paragb_Go
v0
250 Rounds
3 h
Nytrox_Go
v12
tcontois_Go
v0
1 Rounds
3 h
AsuranFRAN_Go
v0
AlwaysJoke_Go
v0
1 Rounds
4 h
locutus
v12
NN9x9Filter
v5
170 Rounds
4 h
NicoWin_Go
v33
RNGesus
v0
49 Rounds
4 h
btzy_Go
v2
raylu_Go
v0
250 Rounds
4 h
HKinsley_Go
v0
3eyedRaven
v42
250 Rounds
4 h
Zverig
v8
BugyoGo
v56
189 Rounds
4 h
AlwaysJoke_Go
v0
kelkins_Go
v0
1 Rounds
4 h
RandomAI
v0
Hohol
v21
250 Rounds
4 h
ygo
v12
HenricF_Go
v11
250 Rounds
4 h
NN9x9Filter
v5
Zverig
v8
4 Rounds
4 h
thraxxaldor_Go
v43
BetaGO
v53
250 Rounds