56 m
Bonjowi_Go
v0
GoGoGadget
v11
121 Rounds
2 h
akula
v17
AlwaysJoke_Go
v0
1 Rounds
2 h
proSERGiUU_Go
v1
echerman_Go
v0
1 Rounds
2 h
aisu518_Go
v9
NN9x9Filter
v5
169 Rounds
2 h
Gynther_Go
v137
aisu518_Go
v9
180 Rounds
4 h
RustyGo
v5
RandomAI
v0
250 Rounds
4 h
RandomAI
v0
Nibbits
v22
250 Rounds
5 h
Hikari
v23
NoStrategy
v11
224 Rounds
6 h
iappscrazy_Go
v42
risingmoon
v0
41 Rounds
6 h
Godzilla
v29
BugyoGo
v56
250 Rounds
6 h
RustyGo
v5
TroGOtog
v36
199 Rounds
7 h
BugyoGo
v56
OmegaGo
v13
230 Rounds
7 h
Hikari
v23
CowZow
v21
178 Rounds
7 h
raylu_Go
v0
RandomAI
v0
207 Rounds
7 h
Wim
v15
Haider_Go
v0
181 Rounds
8 h
mCamp_Go
v0
ThiagoSdA_Go
v1
250 Rounds
8 h
Voxelbot
v17
CowZow
v21
250 Rounds
8 h
raylu_Go
v0
Wim
v15
210 Rounds
9 h
GoPowerRanger
v22
Elliot
v60
249 Rounds
9 h
bqq_Go
v12
ThirdEye
v9
150 Rounds
9 h
NoStrategy
v11
OmegaGo
v13
199 Rounds
10 h
3eyedRaven
v31
Hohol
v21
115 Rounds
11 h
dragongem45_Go
v6
AlphaGo
v5
250 Rounds
11 h
GoPowerRanger
v22
ygo
v12
250 Rounds
11 h
HowDoIGo_Go
v6
Haider_Go
v0
207 Rounds
11 h
jordanwdunne_Go
v0
risingmoon
v0
1 Rounds
11 h
smileyGo
v19
AlphaGo
v5
250 Rounds
12 h
jim_Go
v0
Deception
v19
250 Rounds
13 h
GoGewBagBot
v70
Wim
v15
250 Rounds
14 h
ferris_Go
v0
AsuranFRAN_Go
v0
1 Rounds
14 h
Zwiebeljunge_Go
v1
amituttam_Go
v0
198 Rounds
15 h
vbalwada_Go
v0
mindbot
v0
216 Rounds
15 h
tcontois_Go
v0
NeedMoreMoves
v41
1 Rounds
15 h
jim_Go
v0
backman_Go
v0
213 Rounds
15 h
Nytrox_Go
v12
AlwaysJoke_Go
v0
1 Rounds
16 h
Godzilla
v29
Zverig
v8
177 Rounds
16 h
AlphaGo
v5
AriesTech_Go
v33
183 Rounds
16 h
akbarsempoi_Go
v0
backman_Go
v0
250 Rounds
17 h
Ceyhan_Go
v0
ThirdEye
v9
230 Rounds
17 h
tcontois_Go
v0
marianaS_Go
v0
1 Rounds
18 h
GoGoGadget
v11
risingmoon
v0
29 Rounds
18 h
GoGoGadget
v11
AsuranFRAN_Go
v0
1 Rounds
18 h
Pinky
v79
3eyedRaven
v31
245 Rounds
18 h
iappscrazy_Go
v42
proSERGiUU_Go
v1
1 Rounds
18 h
vbalwada_Go
v0
Zwiebeljunge_Go
v1
205 Rounds
20 h
thraxxaldor_Go
v43
ygo
v12
250 Rounds
23-01-2017
AlwaysJoke_Go
v0
iappscrazy_Go
v42
1 Rounds
23-01-2017
risingmoon
v0
Zwiebeljunge_Go
v1
42 Rounds
23-01-2017
GoGewBagBot
v70
Nibbits
v22
250 Rounds
23-01-2017
AriesTech_Go
v33
paragb_Go
v0
174 Rounds