7 m
GoPowerRanger
v22
CowZow
v21
250 Rounds
12 m
Random
v5
Gynther_Go
v138
156 Rounds
16 m
TroGOtog
v36
Random
v5
168 Rounds
17 m
multivac
v39
vbalwada_Go
v0
250 Rounds
20 m
3eyedRaven
v31
paragb_Go
v0
215 Rounds
23 m
OmegaGo
v13
Deception
v20
250 Rounds
25 m
echerman_Go
v0
Nytrox_Go
v12
1 Rounds
30 m
Elliot
v60
OmegaGo
v13
220 Rounds
31 m
gorillion
v175
Zverig
v8
214 Rounds
37 m
RandomAI
v0
vbalwada_Go
v0
250 Rounds
38 m
vbalwada_Go
v0
amituttam_Go
v0
225 Rounds
42 m
locutus
v7
JzarGo
v84
200 Rounds
42 m
BetaGO
v34
woru_Go
v13
237 Rounds
46 m
Nibbits
v22
TroGOtog
v36
250 Rounds
50 m
mindbot
v0
HKinsley_Go
v0
250 Rounds
52 m
Ceyhan_Go
v0
mCamp_Go
v0
250 Rounds
55 m
Ceyhan_Go
v0
mindbot
v0
214 Rounds
56 m
NicoWin_Go
v33
melBot
v16
213 Rounds
60 m
Zwiebeljunge_Go
v1
risingmoon
v0
49 Rounds
60 m
bqq_Go
v12
jordanwdunne_Go
v0
1 Rounds
1 h
tcontois_Go
v0
tannq_Go
v8
1 Rounds
24-03-2017
HowDoIGo_Go
v6
Bonjowi_Go
v0
249 Rounds
24-03-2017
Gynther_Go
v138
ygo
v12
250 Rounds
24-03-2017
btzy_Go
v2
SirTrolem_Go
v3
42 Rounds
24-03-2017
HowDoIGo_Go
v6
iappscrazy_Go
v42
250 Rounds
24-03-2017
marianaS_Go
v0
proSERGiUU_Go
v1
1 Rounds
24-03-2017
GoJohnnyGo
v18
BugyoGo
v65
186 Rounds
24-03-2017
AlphaGo
v5
Irene
v50
250 Rounds
24-03-2017
bbovaird_Go
v76
WeiQi
v11
194 Rounds
24-03-2017
JzarGo
v84
GoJohnnyGo
v18
222 Rounds
24-03-2017
Hohol
v21
Eva002
v24
25 Rounds
24-03-2017
amituttam_Go
v0
mindbot
v0
228 Rounds
24-03-2017
bqq_Go
v12
backman_Go
v0
250 Rounds
24-03-2017
OnePunchGo
v63
GoGewBagBot
v71
229 Rounds
24-03-2017
GoGoGadget
v11
Bonjowi_Go
v0
250 Rounds
24-03-2017
btzy_Go
v2
paragb_Go
v0
188 Rounds
24-03-2017
Elliot
v60
Voxelbot
v17
221 Rounds
24-03-2017
multivac
v39
ThiagoSdA_Go
v1
250 Rounds
24-03-2017
Hohol
v21
Wim
v15
141 Rounds
24-03-2017
BugyoGo
v65
LysistrateGo
v117
208 Rounds
24-03-2017
jordanwdunne_Go
v0
marianaS_Go
v0
1 Rounds
24-03-2017
jordanwdunne_Go
v0
RNGesus
v0
1 Rounds
24-03-2017
GoGoGadget
v11
RNGesus
v0
52 Rounds
24-03-2017
HKinsley_Go
v0
vbalwada_Go
v0
250 Rounds
24-03-2017
Hikari
v23
YoloSwag
v40
250 Rounds
24-03-2017
smileyGo
v19
Hohol
v21
250 Rounds
24-03-2017
Bonjowi_Go
v0
Zwiebeljunge_Go
v1
227 Rounds
24-03-2017
Voxelbot
v17
BugyoGo
v65
223 Rounds
24-03-2017
YoloSwag
v40
GoJohnnyGo
v18
213 Rounds
24-03-2017
JzarGo
v84
Deception
v20
250 Rounds